Ticari Paketler

TEKNO-IK

Bilginin,ekonominin temeli ve sermayesi haline geldigi günümüz koşullarında bilgi teknolojileri; işletmelere finansal ve operasyonel süreçlerini geliştirecek çözümler sun manın yanısıra, işletmelerin insan kaynaklarını doğru planlamalarına, yönetmelerine ve değerlendirmelerine yönelik çözümler de sunmalıdır. İşletmelerin, piyasada rakiplerinin önüne geçebilmelerinin en temel yollarından biri de insan kaynağını doğru yönetmeleridir. Stratejilerine uygun organizasyon yapısını oluştur ması, ihtiyaçlarını belirlemesi ve bu organizasyona uygun insan kaynağını bulunduracak şekilde bir insan kaynakları yönetimi sistemine sahip olması işletmelerin karlılığı ve sürekliliğinde önemli rol oynamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi ile işletmeler;

Belirlenen organizasyon yapısı ve ihtiyaçları dogrultusunda eleman alımı yapabilmeli, işe alınan personelin tüm özlük ve sicil işlemlerini gerçekleştirebilmelidir. Link Bilgisayar A.Ş. bu amaçla; TECHNO İnsan Kaynakları programını geliştirerek işletmelerin hizmetine sunmuştur.

Bu uygulama sayesinde işletmeler; Organizasyon, Personel, Aday, İzin, Bordro Tahakkuk ve Raporlama gereçlerini kolaylıkla yönetebilmekte ve izleyebilmektedirler.

TECHNO İnsan Kaynakları Yönetimi uygulaması ile ; rutinleşmiş birçok iş, esneklikten ve işlevsellikten ödün verilmeden otomatikleştirilip, şirketin zaman, işgücü ve para kaybı en aza indirilerek kazanılan katmadeğerin daha önemli işlere yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Techno IK

 • İnsan Kaynakları
 • Fark Bordosu
 • Aday Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Tahsisli Eşya Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
Performans Yönetimi modüllerinden oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları

 • Organizasyon Şeması
 • Şirket
 • İşyeri
 • Birim
 • Pozisyon
 • Personel Yönetimi
 • Özlük Bilgileri
 • Personel Şirket Bilgileri
 • Personel Çıkış Görüşmeleri
 • Personel Bilgilerinin dış ortamdan transferinizin Yönetimi
 • Personellerin Hak edilen izinleri
 • Personellerin Kullanılan İzinleri
 • Ücret Yönetimi
 • Ücret Zam Yönetimi
 • Bordro ve Tahakkuk
 • Ek kazanç- Sosyal Yardım
 • Kesinti İşlemleri
 • Puantaj oluşturma
 • Puantaj Aktarımı ( kartlı sistemlerden vb)
 • Bordo hesaplama
 • Bordo Maliyet Analizi
 • Kıdem Ve İhbar tazminatı İşlemleri
 • Tahakkuk parametreleri
 • Elektronik Veri Yönetimi
 • E-bildirge hazırlama
 • Banka Transfer dosyası hazırlama
 • Muhasebe entegrasyonu.- XML fiş hazırlama

Raporlama (Standart olarak kullanıma sunulan raporlar ve kullanıcı tarafından hazırlanabilen Analizler olmak üzere 2 kategoride rapor alma imkanı bulunmaktadır.)

 • Bordo ve Tahakkuk Raporları
 • Personel Raporları
 • İzin Raporları
 • Puantaj Raporları
 • Aday Raporları
 • Fark Bordosu
 • Fark Bordosu işlemlerini yapar

Aday Yönetimi

 • Aday Bilgileri
 • Aday Mülakat Bilgileri
 • Aday İlan ve Maliyet Takibi
 • Aday değerlendirme
 • Aday bilgilerinin dış ortamdan transferi